نظر سنجی

1 میزان سهولت دسترسی و ارتباط با واحد خدمات پس از فروش
2 نحوه پذیرش اولیه
3 نحوه اطلاع رسانی در مورد خدمات
4 مدت زمان رسیدگی به در خواست شما
5 نحوه برخورد پرسنل مربوطه
6 رضایت از کیفیت تعمیرات(میزان تسلط ،مهارت و دانش فنی کارشناس تعمیرات)
7 پیگیری به موقع بخش خدمات
8 میزان همکاری خارج از شرح خدمات
9 رضایت از اطلاعات داده شده در مورد هر گونه تاخیر در خدمات
10 رضایت از شرایط محیطی پذیرش
11 رضایت کلی شما از مجموع عملکرد شرکت
12 رضایت از قیمت قطعات (هزینه های پرداختی)

انتقادات و پیشنهادات


علاقه مندی ها منو 0